Veiliger voor alle weggebruikers en entree Breukelen krijgt kwaliteitsimpuls

Na de Loenerslootsebrug vervangt Rijkswaterstaat deze zomer ook de Breukelerbrug in het kader van het project KARGO. De gemeente sluit daarbij aan door de aansluitende wegen en fietspaden aan beide zijden van de brug volledig te vernieuwen en veiliger te maken. Samen met een nieuwe brug krijgt de omgeving een grote kwaliteitsimpuls: een veiligere weg en de entree van Breukelen krijgt een beter aanzien. Om inwoners te informeren over de aanpak vindt een inloopbijeenkomst plaats op 9 februari 2015.

Het combineren van de werkzaamheden van gemeente en Rijkswaterstaat scheelt aanzienlijke hinder. Toch brengen de werkzaamheden onvermijdelijk hinder met zich mee voor inwoners en bezoekers van de kern Breukelen in het bijzonder. Uiteraard zullen gemeente en Rijkswaterstaat de overlast zoveel mogelijk beperken. Daarom vinden de werkzaamheden plaats in de vakantieperiode. Gedurende een periode van vier weken, naar verwachting van 27 juli tot en met 23 augustus 2015 is de weg volledig afgesloten voor autoverkeer. Met uitzondering van de nachtelijke uren zal er gewerkt worden om alles binnen vier weken afgerond te hebben. Ook wordt het aantal vervoersbewegingen beperkt door het asfalt dat eruit moet, opnieuw te gebruiken voor het fundament van de weg. Uiteraard worden omleidingsroutes ingesteld. Voor hulpdiensten en fietsverkeer blijft de weg volledig bereikbaar.

Inloopavond

De afgelopen maanden hebben gemeente en Rijkswaterstaat samengewerkt met de breed vertegenwoordigde klankbordgroep Breukelerbrug om de aanpak uit te werken. Deze klankbordgroep heeft een adviserende functie en bestaat uit elf vertegenwoordigers. De inloopbijeenkomst is nu een logische volgende stap in dat proces. Op maandag 9 februari organiseren gemeente en Rijkswaterstaat een eerste inloopbijeenkomst in de kantine van het Broeckland college van 19.00 tot 21.30 uur. Tijdens deze avond kunt u op ieder gewenst moment binnenlopen en is er de gelegenheid om vragen te stellen naar aanleiding van het ontwerp, de werkzaamheden, omleidingsroutes en dergelijke. Ook is Rijkswaterstaat aanwezig om u op grote lijnen te informeren over de nieuwe Breukelerbrug. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden, maar de avond is ook bedoeld om vragen te inventariseren. Deze worden dan meegenomen in de verdere informatievoorziening na deze bijeenkomst. Zo zal er onder meer via een brief, website en eind juni, begin juli een tweede inloopavond volgen met meer gedetailleerde informatie.

Werkzaamheden gemeente en besluitvorming

De wegen en fietspaden vanaf de brug tot beide rotondes worden volledig vernieuwd en krijgen een andere, veiligere wegindeling. Het fietspad wordt verbreed en verplaatst naar de noordzijde van de weg en het voetpad komt aan de zuidzijde van de weg. Om ruimte te maken voor de bredere fietspaden en om te kunnen werken zal het groen tussen de weg en het industrieterrein De Poel worden verwijderd en vervolgens na de werkzaamheden weer opnieuw beplant.

Definitieve besluitvorming door het college van B&W over het ontwerp en de aanpak voor de aansluitende wegen en fietspaden vindt plaats op 17 februari 2015 en vervolgens zal de gemeenteraad gevraagd worden de gelden beschikbaar te stellen voor de realisatie ervan.

Werkzaamheden Rijkswaterstaat

De oude Breukelerbrug stamt uit 1957 en is aan vervanging toe. Daarom vervangt Rijkswaterstaat deze zomer de oude Breukelerbrug voor een nieuwe. De nieuwe Breukelerbrug lijkt in veel opzichten op de oude, maar is wel breder dan zijn voorganger. Dit maakt het mogelijk ook andere verbeteringen door te voeren, zoals een nieuwe wegindeling die direct aansluit op de door de gemeente nieuw aan te brengen wegindeling op de aansluitende wegen. Er is nog een verschil met de oude brug. De nieuwe brug komt hoger te liggen zodat ook hogere containerschepen onder de brug door kunnen. Dit is een belangrijke verbetering voor de scheepvaart en vermindert de hoeveelheid vrachtverkeer op de weg. Na de werkzaamheden kan de brug weer 80 jaar mee.

Klankbordgroep Breukelerbrug

De klankbordgroep bestaat uit elf vertegenwoordigers: bewoners van de Daslook, Willink van Collenstraat, Boendermakerstraat, het ‘Rode Dorp’, Wijkcomité Breukelen Midden, Wijkcomité Broeckland, Fietsersbond Stichtse Vecht, Platform Gehandicapten Stichtse Vecht, Ondernemersvereniging Stichtse Vecht, Scholengemeenschap Broklede/ Broeckland en Universiteit Nyenrode.