In de dorpsraad wordt continu geprobeerd een beeld te vormen van de richting die bewoners van Nieuwer Ter Aa met het dorp op willen. We proberen de belangen van een ieder daarin zorgvuldig te wegen en dit in samenwerking met de gebiedsregisseur van de gemeente Stichtse Vecht vorm te geven. In deze dorpsvisie willen we, de uitgangspunten die we daarbij voorop stellen, delen.

Behoud van dorps karakter
Tijdens diverse activiteiten die we als dorpsraad hebben ontplooid (enquête woningbouw, opening speeltuinen, etc.) valt telkens weer op dat mensen veel waarde hechten aan de leefbaarheid in Nieuwer Ter Aa. Het is een bewuste keuze er te wonen, en mensen voelen een sterke binding met het dorp. Voor ons is het dus van belang, dat het dorpse karakter zoals dat nu kenmerkend is voor Nieuwer Ter Aa, behouden blijft en waar wenselijk versterkt wordt. Het dorpse karakter en de binding die eruit voortvloeit, zorgt voor een groot deel van de saamhorigheid die we allemaal zo belangrijk vinden.

Zelfstandig en zelfredzaam
Binnen Nieuwer Ter Aa worden aan de lopende band initiatieven ontplooid die van algemeen nut zijn voor het dorp. Voorbeelden hiervan zijn onder andere

 • Het dorpshuis Ons Genoegen (met o.a. ‘t winkeltje, Saltro, zalen etc.)
 • De plannen voor woningbouw, om de doorstroming lokaal te verbeteren
 • Zelfredzaam thuis

Eigenlijk zijn we als dorpskern zonder het te weten, altijd al een voorloper geweest in het streven naar gebiedsgericht werken van de gemeente Stichtse Vecht. We praten er niet alleen over, we doen het ook gewoon. Dit willen we behouden en uitbreiden. We willen binnen de gemeente een pionier zijn en blijven voor het gebiedsgericht werken en zoveel mogelijk de regie in eigen handen houden. We willen als dorp zelfredzaam en zelfstandig blijven met de ondersteuning van de gemeente Stichtse Vecht waar deze nodig is.

Een inclusief dorp
De gemeente Stichtse Vecht heeft in haar collegeprogramma staan dat zij een inclusieve gemeente wil zijn waarin ruimte is voor iedereen. Dit willen wij als Nieuwer Ter Aa zeker uitdragen. Dat betekent voor ons verschillende dingen namelijk:

 • Dat mensen welkom zijn en we ons open opstellen
 • Dat we een representatieve afspiegeling zijn van de maatschappij met een eigen authentieke sfeer

Welkom
Allereerst betekent het dat in Nieuwer Ter Aa mensen welkom zijn van alle achtergronden, waarbij we met respect voor elkaar en met elkaar omgaan. Ook mensen met een beperking op welk vlak dan ook, zijn welkom, en worden gestimuleerd zoveel mogelijk (desnoods met de nodige ondersteuning) aan het maatschappelijk verkeer deel te nemen. Niet alleen voor elkaar maar vooral ook zeker, met elkaar.

Afspiegeling  
Binnen Nieuwer Ter Aa willen we een representatieve afspiegeling zijn van de maatschappij. Dat betekent dat we een dorp willen zijn waarin ruimte is voor mensen van verschillende sociale klassen, verschillende leeftijden en verschillende overtuigingen. Dit mag echter geen afbreuk doen aan de authentieke sfeer die het dorp heeft.

Lokaal gericht maar open naar de omgeving
Nieuwer Ter Aa maakt deel uit van de gemeente Stichtse Vecht en provincie Utrecht. Tevens zijn we onderdeel van het recreatieschap Plassenschap Loosdrecht e.o. Dat betekent dat we, hoewel onze blik lokaal gericht is, we ook kijken naar onze omgeving. Daarom willen we onszelf lokaal richten, met een open blik naar de omgeving. We zoeken daarom, waar mogelijk en wenselijk is, de samenwerking.

Uitvoeringsplan

Het uitvoeringsplan betreft de visie, die we als dorpsraad hebben geconcretiseerd. Belangrijk is dat alles wat we doen onze visie ondersteunt. Het uitvoeringsplan zal zich op verschillende onderwerpen richten die belangrijk zijn voor ons als dorp.

Verkeer
Op dit moment wordt er door bewoners in de kern overlast ervaren van zwaar verkeer dat door de dorpskern zijn weg zoekt. Er is volgens ons geen plaats voor zwaar verkeer en/of sluipverkeer, al zal er wel ruimte moeten blijven voor agrarisch verkeer, wat traditioneel bij het dorp hoort.

Om hierin een goede balans te vinden, willen we kijken of het mogelijk is een maximale asdruk te definiëren waarmee de overlast ingeperkt wordt, maar er wel ruimte blijft voor de agrariërs om hun werk te kunnen doen.

Een ander pijnpunt dat op dit moment wordt gesignaleerd is de veiligheid van de wegen buiten te bebouwde kom. Bermen wemelen van de gaten, wegen verzakken, straatverlichting is niet aanwezig en/of brandt niet en door onduidelijke zichtlijnen ontstaan onoverzichtelijke kruisingen. Dit alles zorgt ervoor dat met name fietsers niet op een veilige manier van en naar het dorp kunnen bewegen.

Als dorpsraad zien we hierin een gezamenlijke actie voor de gemeente en het dorp. Graag zouden we zien dat het dorp meer inspraak krijgt, voor onderhoud van het groen. Nu betreft dit een aanbesteding op gemeenteniveau. Voor ons zou het beter zijn als dit in de dorpskern zelf geregeld kan worden. Dit zorgt enerzijds voor lokale stimulans voor de ondernemers en voor meer betrokkenheid bij het resultaat. De verantwoording voor wegen en straatverlichting ligt bij de gemeente. Argumenten die worden aangedragen, om de situatie te verbeteren (bijvoorbeeld “hopelijk” rijdt het verkeer dan wat minder hard) zijn wat ons betreft niet valide en ook niet acceptabel.

Het laatste punt voor onze verkeersagenda is het behoud en verbetering van de infrastructuur zoals die nu is. In het dorp gaan geruchten dat Rijkswaterstaat een einde wil maken aan de dienstregeling van het pontje over het Amsterdam-Rijnkanaal. Er moet een snelle en permanente verbinding blijven met name Breukelen en Loenen als dichtstbijzijnde kernen.

Daarnaast dient infrastructuur ook als belangrijk punt meegenomen te worden in de initiatieven als de planning voor woningbouw etc. Het is niet wenselijke dat de verkeersdruk die er op dit moment is (bijvoorbeeld de hoeveelheid verkeer door de dorpsstraat) verergeren.

Koppeling aan visie

 • Behoud van dorps karakter
 • Zelfstandig en zelfredzaam
 • Lokaal gericht en open naar de omgeving

Bedrijvigheid
Met de komst van Dorpshuis Ons Genoegen is al een winkeltje, een dokterskamer en een bloedprikpost gerealiseerd. Ook is er een sportzaal, multifunctionele zalen en is er een mogelijkheid voor peuteropvang waar kinderen op dinsdag en donderdag kunnen spelen. Aan de zuidoost kant van het dorp is verder een klein bedrijventerrein waar ruimte is voor ondernemers.

Als dorpsraad hebben we het gevoel dat we hierin op de goede weg zijn, maar ook dat er nog een weg te gaan is. De activiteiten in het dorpshuis kunnen nog uitgebreid worden. Dit zouden dan met name activiteiten moeten zijn die de zelfstandigheid van Nieuwer Ter Aa en de bevolking verder helpen. Bijvoorbeeld: een buitenschoolse opvang.

Een ander aspect van bedrijvigheid is de mogelijkheid tot recreëren in het dorp. Als dorp willen we ons graag richten op kleinschalige en lokale recreatie. Dit betekent concreet dat we graag meer mogelijkheden zien voor kano-, fiets- en wandelroutes bijvoorbeeld langs de Aa. Ook mogen in deze context de Bosdijk en Boterwal niet vergeten worden. De manier waarop daar op dit moment gerecreëerd kan worden sluit aan, bij hoe we dit voor ons zien. Grootschaligere recreatie zoals bijvoorbeeld met een camping of bungalowpark valt hier niet in.

We zien hierin met name een belangrijke rol voor de dorpsraad, waarbij we van de gemeente verwachten dat deze zich aansluit bij de wensen die binnen het dorp leven en door de bevolking gedragen worden.

Koppeling aan visie

 • Zelfstandig en zelfredzaam
 • Behoud van dorps karakter
 • Lokaal gericht maar open naar de omgeving
 • Een inclusief dorp

Wonen
Met betrekking tot woningbouw zijn we blij dat de plannen die steeds, iets concreter lijken te worden. Het is voor Nieuwer Ter Aa belangrijk dat er doorstroming ontstaat in de woningmarkt. Hierin moeten we met name kijken naar de pijnpunten die er op dit moment zijn.

Nu zijn er te weinig mogelijkheden voor starters op de woningmarkt en senioren die uit hun huis dreigen te groeien. Ook merken we dat de aandacht die er is voor kwetsbare groepen in de samenleving, lijkt te verslappen.

In de plannen die er zijn voor de woningbouw is het dus belangrijk dat we uitgaan van de volgende kernwaarden:

 • Ruimte voor starters (betaalbare woningen)
 • Ruimte voor senioren (toegankelijke woningen)
 • Ruimte voor kwetsbare groepen (sociale huurwoningen)

Door uit te gaan van deze kernwaarden hopen we dat er ruimte is en blijft voor een diversiteit aan inwoners in Nieuwer Ter Aa.

Koppeling aan visie

 • Een inclusief dorp
 • Zelfstandig en zelfredzaam

Ouderenbeleid
Op dit moment worden voor ouderen al redelijk wat activiteiten ontplooid. Te denken valt hierbij aan de gezamenlijke maaltijd in het dorpshuis maar ook de gym, spel, koffie ochtenden en het “proathuus” vallen hieronder. Belangrijk aandachtspunt is, dat deze activiteiten toegankelijk blijven voor alle ouderen ongeacht levensovertuiging. Belangrijk is, dat aansluitend bij de ambities die we hebben voor wonen in Nieuwer Ter Aa, ouderen zelfstandig in het dorp kunnen blijven wonen.

Koppeling aan visie

 • Een inclusief dorp
 • Zelfstandig en zelfredzaam

Jeugdbeleid
Voor de jongere jeugd worden op dit moment al de nodige activiteiten georganiseerd. Activiteiten zoals de “modderdag” en de aandacht die er is voor de speeltuinen zijn hier goede voorbeelden van. Voor de wat oudere jeugd zou er nog wel een schepje bovenop kunnen. We denken hierbij met name aan de leeftijdscategorie 10-15 jaar, waarin de jeugd nog niet heel mobiel is, maar waar ook nog niet heel veel activiteiten voor georganiseerd worden.

Wij hopen dat er mensen opstaan met ideeën, voor specifiek deze leeftijdscategorie en dat het dorpshuis hier ook zijn medewerking aan kan verlenen.

Een ander aspect van dit beleid is dat er ruimte moet zijn en blijven voor de jongeren in het dorp. Op dit moment is al een deel van het evenementen/speelveld, waar deze groep gretig gebruik van maakt opgeofferd voor de brandweer. Hoewel wij hier volledig achter staan, vinden we het wel belangrijk dat het resterende deel van dit veld zijn functie als evenementen/speelveld blijft behouden. Wij hopen en rekenen op de gemeente voor steun in deze, diep in het dorp gewortelde wens.

Koppeling aan visie

 • Een inclusief dorp
 • Zelfstandig en zelfredzaam
 • Lokaal gericht maar open naar de omgeving

Faciliteiten
De faciliteiten in Nieuwer Ter Aa zouden afgestemd moeten worden op de ambities van het dorp. Op dit moment zijn we daarin afhankelijk van lokale initiatieven en we vinden het belangrijk dat deze gesteund en aangemoedigd worden. Voorbeelden van lokale initiatieven die we al hebben zijn bijvoorbeeld:

 • Een uitleen voor hulpmiddelen
 • Een thuisbezorg service voor medicijnen

Waar we nog mogelijkheden zien, zijn bijvoorbeeld een goed bereikbaar pick up point voor pakketten, zodat ook gezinnen waarvan alle leden overdag werken makkelijk hun pakketjes kunnen laten bezorgen. Bij realisatie van de gewenste extra woningen is onderzoek naar extra faciliteiten, zoals bijvoorbeeld kleinschalige horeca mogelijk.

Koppeling aan visie

 • Zelfstandig en zelfredzaam

Een gidskern
Nieuwer Ter Aa heeft altijd een gidsfunctie bekleed in het zelfstandig regelen van zaken. Deze zijn ook al uitgebreid benoemd in dit uitvoeringsplan. Wij vinden het belangrijk, deze gidsfunctie te kunnen houden en uit kunnen breiden. Dit sluit naadloos aan op de ambitie van de gemeente om gebiedsgericht te werken.

Een volgende stap in gebiedsgericht werken is dat de we als kern meer de mogelijkheid krijgen zelf beslissingen te nemen over:

 • Groenonderhoud
 • Inrichting van de openbare ruimte
 • Financieel beleid

We willen in deze graag meer vrijheid, waar nodig ondersteund en begeleid door de gemeente en in het bijzonder de gebiedsregiseur.

Koppeling aan visie

 • Zelfstandig en zelfredzaam

Prioritering

Wens Actiehouder Prioriteit
Regulering zwaar verkeer Dorpsraad Hoog
Veiligheid wegen Gemeente Hoog
Behoud pontje Dorpsraad Midden
Infrastructuur bij woningbouw Dorpsraad Laag
Buitenschoolse opvang Dorpsraad Laag
Kleinschalige recreatiemogelijkheden Gemeente / Dorpsraad Laag
Woningbouw Gemeente / Dorpsraad Hoog
Ruimte voor jongeren Dorpsraad Midden
Pick up point Dorpsraad Laag
Kleinschalige horeca Dorpsraad Laag
Zelfstandigheid Dorpsraad / Gemeente Laag